ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 45/8-9 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 – 2619 – 6868
โทรสาร : 0 – 2619 – 6325
เว็บไซต์ : http://www.skyconstruction.co.th
อีเมล์ : skyconstructionthailand@gmail.com
เลขทะเบียนบริษัท : 0105526003948
เงินทุนจดทะเบียน : 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท)
© Copyright 2013 S.K.Y. CONSTRUCTION