คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นาย สุชาติ ตระกูลโรจน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นาย สุมิตร ตระกูลโรจน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นาง ชุติมา ตระกูลโรจน์
กรรมการบริหาร

นาย อภิชาติ บูรพารัตน์
กรรมการบริหาร

นาง กัลยาภา บูรพารัตน์
กรรมการบริหาร

นางสาว นิสาชล ตระกูลโรจน์
กรรมการบริหาร

นาย นฤดม สกุลยง
กรรมการบริหาร

© Copyright 2013 S.K.Y. CONSTRUCTION