คณะกรรมการบริษัทนาย สุชาติ ตระกูลโรจน์
ประธานกรรมการ

นาย สุมิตร ตระกูลโรจน์
ประธานกรรมการ

นาย อภิชาติ บูรพารัตน์
รองประธานกรรมการ

นาง กัลยาภา บูรพารัตน์
รองประธานกรรมการ

นางสาว นิสาชล ตระกูลโรจน์
รองประธานกรรมการ

© Copyright 2013 S.K.Y. CONSTRUCTION