งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ลงปก วารสารทางหลวง ปีที่52 ฉบับที่ 3 พค.-มิย.2558ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานทางหลวงหมายเลข 12 ตอนพิษณุโลก-หล่มสัก แล้วเสร็จ และได้รับเกียรติจากวารสารทางหลวง ปีที่52 ฉบับที่ 3 พค.-มิย. 2558 ได้นำภาพผลงานก่อสร้างระหว่าง กม.65-66 มาลงเป็นภาพปกวารสารฉบับดังกล่าว

กลับ

© Copyright 2013 S.K.Y. CONSTRUCTION